Procedury przyjęcia do Domu Pomocy
Procedura przyjęcia do Domu Pomocy PDF Drukuj Email

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘCIA
DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W TYSZOWCACH

1. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usługopiekuńczych, przysługuje prawo zamieszkania w "DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ"

2. Osoba o której mowa powyżej, składa wniosek - prośbę o skierowanie do domu pomocy do "Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" lub "Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej" właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania. W prośbie - podaniu opisuje swoja sytuację tj: podeszły wiek, długotrwała chorobę, brak osób bliskich, które mogłyby się podjąć opieki, podpisuje pismo i przesyła do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Podanie złożyć może osoba zainteresowana, jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą osoby zainteresowanej.

3. Ośrodek Pomocy Społecznej po rozpatrzeniu wniosku przy pomocy pracownika socjalnego przeprowadza wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia sprawy u kandydata ubiegającego się o przyjęcie do DPS, który winien potwierdzić stan rzeczy.
Pracownik socjalny poprosi o pozostałe dokumenty potwierdzające, iż osoba wymaga całodobowej opieki tj:

- decyzja z ZUS/KRUS o przyznaniu emerytury, renty
- orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie Lekarza Orzecznictwa z ZUS/KRUS
- zaświadczenie lekarskie /MOPS wydaje druk/
- oświadczenie o umieszczeniu i ponoszeniu odpłatności w DPS /formularz z MOPS/

4. Jeżeli spełnione są przesłanki o których mowa w  pkt  1.  Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzje o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej.

5. Po   uprawomocnieniu   się   decyzji  "Ośrodek  Pomocy  Społecznej" przekazuje decyzję do "Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie" w Tomaszowie Lubelskim, która wszczyna postępowanie o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach

6. Pobyt  w  Domu  Pomocy  Społecznej  jest  odpłatny,  do  wysokości 70% dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie. Procentowa odpłatność nie zmieni się w zależności od wysokości świadczenia, tzn., iż osoby, które otrzymują najniższe świadczenia i osoby o wysokich dochodach procentowo ponoszą tą samą odpłatność.

7. Koszt   utrzymania   w   Domu   Pomocy   Społecznej  w  Tyszowcach w roku 2017 wynosi 2.779,80 . Corocznie koszt ten ulega zmianie.

8. Jeżeli odpłatność osoby umieszczonej w DPS tj:  70% dochodu jest niższa niż koszt utrzymania, opłatę ponoszą:

- małżonek lub dzieci
- gmina, która kieruje osobę do DPS ???


9. Jeżeli osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS nie ma nikogo bliskiego, lub dochody osób zobowiązanych do odpłatności są niskie, obowiązek opłaty przechodzi na gminę.

10. Jeżeli  osoba  ubiegająca sie o przyjęcie do DPS otrzymała  decyzję odmawiającą skierowania, jest możliwe zwrócenie się z odwołaniem do Kolegium Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Dyrektora "MOPS" lub "GOPS" w danej gminie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W celu uzyskania informacji, czy dodatkowych pytań prosimy
o kontakt w PRACOWNIKAMI SOCJALNYMI DPS w Tyszowcach
Miejsce urzędowania : parter budynku DPS pokój D-9
tel. /0-84/ 66-19-277 wew. 21