Zasady odpłatności za pobyt PDF Drukuj Email

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (zgodnie z art. 60.1 i 61.1 ustawy o pomocy społecznej) są w kolejności:

Mieszkaniec domu
Małżonek, zstępni przed wstępnymi
Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej przy czym jeśli mieszkaniec ureguluje pełną kwotę odpłatności, rodzina i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
Mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu
Małżonek, zstępni przed wstępnymi:
w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego*, jednakże dochód pozostający po wniesieniu opłaty nie może być niższy niż 250% kryterium dochodowego
w przypadku osoby w rodzinie, jeśli posiadany dochów na osobę jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego. Przy ustalaniu dochodu rodziny nie wlicza się mieszkańca domu, chyba że nie posiada on dochodu. Kwota dochodu rodziny, pozostająca po wniesieniu opłaty, nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie
Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.


 * kryterium dochodowe - to kwoty dochodów, ustalone w ustawie o pomocy społecznej, decydujące o prawie do świadczeń z pomocy społecznej.
W zależności od liczby członków gospodarstwa domowego (np. osoby samotnie gospodarujące, osoby posiadające rodzinę w tym dzieci małoletnie) oraz ich wieku, sumuje się kwoty kryterium dochodowego wg. ustawy o pomocy społęcznej i porównuje z rzeczywistym, miesięcznym dochodem (netto) rodziny.

Za dochód uważa się np.:
Rentę z tytułu niezdolności do pracy (ZUS)
Emeryturę (ZUS)
Rentę rodzinną (ZUS)
Zasiłek stały (OPS)
Renta socjalna (OPS)
lub inny dochów, wg. ustawy o pomocy, np. wynagrodzenie za pracę.

 Odpłatność może być wpłacana przez osobę zainteresowaną osobiście do kasy Domu lub potrącana, za zgodą mieszkańca, przez organ wypłacający dane świadczenie i przekazywana na konto naszego Domu. Mieszkaniec domu, a także inna osoba obowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, jeżeli mieszkaniec domu przebywa u tej osoby, nie ponoszą opłat za okres nieobecności mieszkańca nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym.